O Concello

Departamentos

* REQUISITOS ACCESO CICLOS VIMIANZO 09/06/2014

REQUISITOS ACCESO CICLOS VIMIANZO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO Curso 2013/14  

O Instituto de Ensino Secundario Terra de Soneira en Vimianzo na rama de administración imparte dous ciclos formativos:  

- O CICLO MEDIO DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA
- O CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

 §  ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS:   ð 

Acceso o ciclo formativo de grao medio:

1º Directo
:
Graduado en ESO, Técnico Auxiliar (F.P I o Ciclo medio)) ou 2º BUP aprobado  

2º Mediante proba:
- Alumnado de idades iguais ou superiores aos 17 anos que no seu día abandonarán os estudos. Ou alumnado que cumpra os 17 anos no ano natural de realización desta proba. - Alumnado que con anterioridade cursara e superará os módulos obrigatorios dos programas de cualificación profesional inicial. - Alumnado que con anterioridade cursara e superará un programa de garantía social  

ð  Acceso o ciclo formativo de grao superior:

1º Directo:
Título de bacharelato, COU o título técnico especialista (FP 2 o Ciclo superior)  

2º Mediante proba:
- Ter cumpridos 19 anos ou cumprilos no ano natural da realización da proba - Cumprir ou ter cumpridos 18 anos no ano natural de realización da proba , e disponer dun título de técnico  que pertenza algunha familia profesional  incluida na opción a que opta.  

§  Prazo de presentación da matricula:

- Prazo ordinario: do 17 de xuño o 2 de xullo, ambos incluídos
- Prazo extraordinario: do 3 de setembro o 12 de setembro, ambos incluídos  

- Teñen preferencia os alumnos que presenten as solicitudes no período ordinario.

NOVIDADE IMPORTANTE PRÓXIMO CURSO !!!!!

ESTE ANO A XUNTA APROBOU O NOVO CURRICULO DO CICLO SUPERIOR DE ASISTENCIA A DIRECCION QUE TEN COMO NOVA A DESTACAR QUE O PRIMEIRO CURSO DO MESMO É COMÚN CO PRIMEIRO DO CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS, POLO QUE OS NOSOS ALUMNOS AO FINALIZAR OS SEUS ESTUDOS PODERÍAN DIRECTAMENTE CURSAR O SEGUNDO CURSO  DE ASISTENCIA A DIRECCIÓN OBTENDO EN TRES ANOS DÚAS TITULACIÓNS SUPERIORES E UNHA AMPLA FORMACIÓN EN TODAS AS ÁREAS FUNCIONAIS DA EMPRESA COMO SE REQUIRE NA ACTUALIDADE POLOS PROFESIONAIS DO SECTOR EMPRESARIAL.  

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA MATRICULARSE  

- Fotocopia de solicitude de admisión
- Impreso de matricula (2 copias, unha para o alumno e outra para o centro)
- Fotocopia do Título académico ou certificación de estudios polo que se accede ao Ciclo Formativo
- Fotocopia do D.N.I nun folio sin recortar
- Autorización cuberta de permiso ou non da difusión de imaxes dos alumnos nas actividades complementarias e extraescolares
- 2 fotos tamaño carné. co nome e apelidos ao dorso
- Xustificante de pagamento do seguro escolar (Exento de pago os maiores de 28 anos)    

Debemos destacar que do 17 de xuño o 2 de xullo ambos incluidos é a prescripción para os Ciclos Formativos, despoís farase a matricula obrigatoriamente.  

Para maís información pasar polo centro ou contactar con:
Secretaria do centro: 981 71 63 76
Margarita Díaz Montero: 669 759 795
Luz Imia Rivera: 690 610 065

Descargas relacionadas


© by Abertal