O Concello

Departamentos

* AXUDAS OBRAS EN VIVENDAS ANTERIORES A 1996 (VI422E) 24/03/2021

AXUDAS OBRAS EN VIVENDAS ANTERIORES A 1996 (VI422E)

Conservación, mellora da seguridade e da accesibilidade en vivendas nas que se estea empadroado, tamén en aluger, rematadas antes de 1996, e locais con outros usos (máximo do 30% da superficie construída).

PRAZO:
- Ata o 23 abril de 2021

OBRAS:

 • Conservación da cimentación, da estrutura e das instalacións.
 • Conservación de cubertas, azoteas, fachadas e medianeiras.
 • Adecuación interior da vivenda ás condicións mínimas de funcionalidade, habitabilidade, seguridade e hixiene.
 • Instalación de ascensores, salvaescaleiras, ramplas ou dispositivos de accesibilidade...
 • Instalación de produtos de apoio, como guindastres.
 • Instalación de elementos de información ou aviso en escaleiras, ascensores, ...
 • Instalación de dispositivos electrónicos de comunicación, como vídeo porteiros.
 • Instalación domótica ou outros avances para a autonomía persoal.
 • Intervencións de accesibilidade no interior das vivendas.
 • Mellora do cumprimento dos parámetros DB-SUA de seguridade e accesibilidade.
Outros gastos subvencionables: redacción de proxectos, honorarios de profesionais, informes técnicos, certificados necesarios, gastos de tramitación administrativa e outros gastos xerais similares.

AXUDAS:
- Ata o 40%.
- Ata o 75% para unidades de convivencia con ingresos inferiores a 3 veces o IPREM de 2019: 1613,52 €/mes.

S
ubvención máxima:
 • Para conservación:
 1. - Ata 3.000 €/vivenda e 30 €/m2 locais outros usos.
 2.  Ata 75% para maiores 65 anos ou persoas con minusvalías.
 • Para seguridade e accesibilidade e como tope de tódalas actuacións:
 1. 8.000 €/vivenda e 80 €/m2 locais outros usos.
 2. 14.000 € para persoas discapacitadas.
 3. 17.000 € para persoa con parálise cerebral, enfermidade mental, discapacidade intelectual ou desenvolvemento lento superior ao 33% ou discapacidade física ou sensorial superior ao 65%.
 • BIC: incremento de 1.000 €

Prazo de execución da obra: ata o 30 novembro de 2021
DOCUMENTACIÓN:
 • * Anexo I coa solicitude.
 • * Anexo II coa declaración responsable y comprobación de datos das persoas da vivenda.
 • Anexo III coa declaración responsable de ingresos das persoas da vivenda.
 • Fotografías.
 • Certificado de empadroamento, ou autorización consulta.
 • No caso de non facer declaración da renda, presentar:
 1. Certificado de retribucións e retencións das empresas nas que estivese traballando de alta no ano 2019.
 2. Certificado de pensións ou prestacións ou outras que NON sexa dol Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS.
 3. Certificado bancario de rendementos do capital mobiliario.
 • Referencia catastral do inmoble (número do catastro).
 • No caso de non ser a persoa titular que consta no catastro: nota simple rexistral ou calquera documento que acredite a titularidade.
 • Proxecto técnico ou memoria descritiva das actuacións adecuadas ao CTE.
 • Presupostos desagregados sen IVE
 • * Se fixera falta, licenza de obras ou a solicitude ou comunicación previa realizada ao concello. Se foi solicitada 15 días antes da solicitude acompañarase declaración responsable do solicitante de non ter sido requirida subsanación.
 • Certificado de discapacidade da persoa solicitante, se procede.
 • Contrato de alugamento coa referencia catastral.
 • División horizontal no caso de comunidades ou agrupacións de propietarias.
 • Nos BIC catalagados ou con protección integral no PXOM, documento xustificativo.
 • Certificación inicio de obras se foron iniciadas antes do 22 de marzo de 2021.

Máis información en www.camarinas.net
e na Área de Desenvolvemento Local de Camariñas, 
teléfono: 981 737 004

Descargas relacionadas


© by Abertal