O Concello

Departamentos

* Drogodependentes e alcoholismo

Obxectivos

- Promove-las habilidades e capacidades dos usuarios, para acceder e utiliza-los recursos persoais e sociais, redes de apoio formais e informais e servizos.
- Desenvolve-las capacidades das redes sociais e dos sistemas de apoio formal e informal da comunidade, promovendo o benestar e bo funcionamento.
- Potencia-la coordinación de axentes sociais e institucións para lograr unha atención integral das problemáticas que se aborden.
- Promove-la eficacia do servizo.

Desde esta perspectiva, pódese sinalar como aspectos máis relevantes na intervención dos servizos sociais de atención primaria na abordaxe dos problemas derivados do consumo de drogas:
-  A necesidade de intervir en tódolos niveis ecolóxicos (individual, familiar, ambiental...) debido á interrelación e interdependencia existente entre os distintos niveis.
-  A necesidade dunha intervención comunitaria preventiva e promocionadora.

Centros

- Unidades Asistenciais de Drogodependencias (UAD)
- Unidades de Desintoxicación Hospitalaria
- Unidades de Día (UD)
- Comunidade Terapéutica (CT)


© by Abertal